ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Документи 2023-2024г.

Прикачени документи

План за действие към стратегията
Стратегия 2023-2028г. на ЦСОП - гр.Пазарджик
План за работа на училищен Координационен съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците от ЦСОП – гр.Пазарджик във връзка с изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз”
Дневен режим за учебната 2023/2024г.
Годишен план на ЦСОП - гр.Пазарджик през учебната 2023/2024г.
Указания, ред и процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в ЦСОП - гр.Пазарджик през учебната 2023/2024г.
Етичен кодекс на работещите в ЦСОП - гр.Пазарджик през учебната 2023/2024г.
Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП - гр.Пазарджик през учебната 2023/2024г.
Вътрешни правила за работна заплата за календарната 2023г.
Правилник за вътрешния трудов ред
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ЦСОП ПО ЗДОИ
Правила за вътрешно подаване на сигнали в ЦСОП - гр.Пазарджик