ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Публикации

ПРОЕКТ ВG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, учения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ – ФАЗА 1, Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни.