ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Услуги, предоставяни от ЦСОП - гр.Пазарджик

Съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ от 27.10.2017г.

Приета с ПМС № 232 от 22.10.2017г.

Обн.ДВ.бр.86 от 27.10.2017г., изм. И доп. ДВ. Бр.105 от 18.12.2018г.

Глава седма.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА (ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2018 Г.)
Глава седма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Чл. 179. (1) Центровете за специална образователна подкрепа функционират във връзка и взаимодействие с образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги и с родителите.
(2) Центровете за специална образователна подкрепа осъществяват дейността си съгласно правилник, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 180. (1) Центърът за специална образователна подкрепа извършва:

1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

2. педагогическа и психологическа подкрепа;

3. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците по т. 1;

4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

(2) Центърът за специална образователна подкрепа може да извършва и дейности на ученическо общежитие, чиято дейност не се организира от училище, при необходимост и при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 181. (1) За осъществяването на диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа в центъра за специална образователна подкрепа със заповед на директора се създава координиращ екип.

(2) Със заповедта на директора за ръководител на екипа по ал. 1 се определя заместник-директор, учител или друг педагогически специалист от центъра.

(3) Съставът на координиращия екип се определя от директора на центъра.

(4) Координиращият екип по ал. 1 осъществява следните функции:

1. извършва оценка на функционирането на детето или ученика за определяне на:
а) интелектуалното и познавателното развитие;
б) комуникативните умения;
в) моторно-двигателните умения;
г) потенциалните възможности и уменията за самостоятелен и независим живот;
2. определя в зависимост от потребностите на детето или ученика въз основа на извършената оценка:
а) вида и формата на обучение на детето или ученика;
б) необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие - рехабилитационна и терапевтична работа;
в) заниманията по интереси;
3. осигурява взаимодействието и координира работата с родителите, с педагогическите и другите специалисти в центъра и с координатора по чл. 7 в детските градини и училищата за осигуряване на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности и за подпомагане на процеса на обучение.

Чл. 181а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 18.12.2018 г.) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.

Чл. 182. На децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в център за специална образователна подкрепа, се осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:
1. оптимално развитие на силните страни и способностите;
2. коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
3. постигане на очакваните резултати от обучението;
4. стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.

Чл. 183. (1) Центърът за специална образователна подкрепа разработва и/или прилага програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра.
(2) Целта на програмите е родителите да бъдат активен участник и партньор на центъра за специална образователна подкрепа в процеса на обучение и рехабилитация на децата и учениците.
(3) Програмите включват:
1. запознаване с конкретни начини за подкрепа на самоподготовката на детето или ученика у дома;
2. усвояване на различни похвати за работа с детето или ученика у дома с цел създаване и развитие у него на полезни умения за самостоятелен и независим живот;
3. придобиване на умения за подкрепа на социалното включване на детето или ученика;
4. запознаване със специализирана литература, с различни материали за работа с детето или ученика;
5. други теми, полезни за родителите.

Чл. 184. (1) За подпомагане на обучението на деца и ученици, за които оценката по чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПУО е установила, че съобразно образователните потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището, съответно на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, може да се организират и изнесени паралелки и групи на деца и ученици от детските градини и от училищата по чл. 38 ЗПУО в центрове за специална образователна подкрепа, както и в социалните услуги в общността.

(2) Обучението на децата и учениците със специални образователни потребности в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 ЗПУО, и по индивидуални учебни програми.

(3) Обучението по индивидуалните учебни програми на учениците със специални образователни потребности по ал. 1 се координира от координиращия екип в центъра за специална образователна подкрепа с координатора по чл. 7 и с екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата.

(4) Обучението на децата и учениците по ал. 1 може да се извършва и в социалната услуга в общността, когато децата и учениците от социалната услуга са с увреждания, които възпрепятстват придвижването им, след предварително съгласуване със съответната дирекция "Социално подпомагане", на територията на която се предоставя социалната услуга.

(5) Обучението по ал. 4 се извършва от учители от детската градина или училището, в които са записани децата или учениците, или от учители от център за специална образователна подкрепа по препоръка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Чл. 185. (1) Изнесените паралелки и групи на деца и ученици от детските градини и от училищата в центрове за специална образователна подкрепа се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(2) Изнесените групи и паралелки на деца и ученици от детските градини и от училищата се организират в социалните услуги в общността със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Насочването на децата и учениците за обучение в изнесените групи и паралелки се извършва след заявено желание на родителя, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището и след становище на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование въз основа на оценка на образователните потребности на децата и учениците.
(4) Предложенията по ал. 1 и 2 могат да се правят до 15 септември на съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на съответната учебна година, а в случай на необходимост по преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - и в други срокове.